Wiesław Prastowski - doktor nauk medycznych, lekarz - poeta zrzeszony w Związku Literatów Polskich i Polskiej Unii Lekarzy Pisarzy.

Wiersze są wyrazem wrażliwości, zapisem przeżywania świata, odczuwania tajemnic bytu, sensu istnienia, relacji zdarzeń z przeszłości i teraźniejszości, zadziwiają nieoczekiwanym przedstawieniem problemów, zdumiewają zadumą i refleksją nad ludzkim losem.

Dr n. med. Wiesław Prastowski pierwszy okres swojego życia przeżył na Polesiu (ur. 1936) i Podlasiu, gdzie podczas lat wojny, okupacji sowieckiej i niemieckiej spędził swoje dzieciństwo i lata szkolne. Medycyny uczył się na Akademii Medycznej w Białym­stoku i we Wrocławiu (dyplom lekarza w 1961). Potem jako le­karz, asystent, adiunkt w I Klinice Chorób Wewnętrznych Aka­demii Medycznej we Wrocławiu uzyskuje I i II stopień specjaliza­cji z chorób wewnętrznych pod kierunkiem profesorów n. med. Józefa Kaniaka, Władysława Chahaja i Barbary Kowal-Gierczak. 

Rezultatem pasji naukowych realizowanych w laboratorium pro­fesora Jerzego Giełdanowskiego w Zakładzie Immunofarmakologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu są liczne publikacje w czasopismach krajowych i zagra­nicznych z zakresu farmakologii doświadczalnej oraz klinicznej i obroniona w 1970 r. praca doktorska.

Odrębnym etapem życia była praca na kontrakcie w Libii w latach 1980-1982 w szpitalu w Misuracie. Od 1987 roku do przejścia na emeryturę w 2003 roku był ordynatorem Oddziału Wewnętrznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego we Wrocławiu. Pod jego kierunkiem wielu mło­dych lekarzy uzyskało specjalizację z zakresu chorób wewnętrz­nych. Na emeryturze jest nadal czynny zawodowo: pracował w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca i Diagnostyki „Medinet” oraz w Przychodniach „Biogenes” we Wrocławiu i Trzebnicy i Rawmed w Rawiczu oraz wykłada przedmioty medyczne w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu dla studentów muzykoterapii.

Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i członkiem Komisji Rewizyjnej oraz przez kilka lat pełnił funkcję Wojewódzkiego Specjalisty Chorób Wewnętrznych. Był aktywnym członkiem Zarządu Oddziału Wrocławskiego Pol­skiego Towarzystwa Internistycznego i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Aktualnie jest członkiem Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej, gdzie pełni funkcję wiceprezesa i pracuję aktywnie w Klubie Lekarza.

Poza pracą zawodową interesuje się historią, muzyką i litera­turą, a zwłaszcza poezją, czego wyrazem jest twórczość poetycka.

Wyróżniony i odznaczony: „Złotą odznaką za wzorową pracę w służbie zdrowia”, „Złotym Krzyżem Zasługi”, „Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie”, Honorową Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”, Krzyżem „Semper Fidelis” przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów, „Kombatanckim Krzyżem Zasługi” przez Zarząd Główny Sto­warzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny oraz ostatnio „Medalem honorowym Jana Mikulicza-Radeckiego”.

Ojciec Św. Jan Paweł II udzielił dr. Prastowskiemu specjalnego apostolskiego błogosławieństwa na ofiarną posługę cierpiącym.